Google-Beoordeling
4.7
js_loader
Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen OpleidenSnel, gevestigd aan de Grogterberg 19 te Ottersum, -hierna te noemen OpleidenSnel- en Opdrachtgever.

Definities

Opdrachtgever:

Natuurlijke of rechtspersoon met wie OpleidenSnel overeenkomst(en) – waaronder begrepen tussentijdse wijziging van opdracht en / of meerwerk – heeft gesloten met betrekking tot levering van diensten.

Opdrachtnemer:

OpleidenSnel.

Adviesteam:

Natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die onder verantwoording van OpleidenSnel de opdracht uitvoeren.

Opdracht:

Inspanningsverplichting tot het verrichten van werkzaamheden

Werkzaamheden:

Bedrijven en organisaties adviseren, begeleiden en assisteren op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden. Het verzorgen van opleidingen voor bedrijven en organisaties.

Programmatuur:

Computerprogramma’s op dragers en de bijbehorende documentatie, waarvoor OpleidenSnel aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend.

Documentatie:

Door de OpleidenSnel aan gebruiker geleverde schriftelijke en/of digitale informatie waarin de werking en het gebruik van de programmatuur worden omschreven.

Licentie:

Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.

Dragers:

Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.

Artikel 1 Toepasselijkheid

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden met OpleidenSnel, ook op overeenkomsten waarvan voor de uitvoering door OpleidenSnel derden dienen te worden betrokken.

Wijzigingen en of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door OpleidenSnel aan de Opdrachtgever zijn bevestigd en alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OpleidenSnel en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes

Offertes door of namens OpleidenSnel worden verstrekt op basis van informatie door Opdrachtgever aangegeven.

Alle offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven

OpleidenSnel kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht OpleidenSnel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De overeenkomst tussen OpleidenSnel en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

In de offerte zal zijn aangegeven of daarin is inbegrepen secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en / of andere opdrachtgebonden kosten.

Artikel 3 Verplichtingen OpleidenSnel

OpleidenSnel zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren

Het betrekken en / of inschakelen van derden ten behoeve van de uit te voeren opdracht geschiedt uitsluitend in onderling overleg tussen Opdrachtgever en OpleidenSnel. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

OpleidenSnel en / of Opdrachtgever kunnen in onderling overleg de samenstelling van het Adviesteam wijzigen, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.

OpleidenSnel zal alle vanuit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende relevante informatie aan Opdrachtgever doen toekomen, ook op diens verzoek tussentijds.

Artikel 4 Geheimhouding en exclusiviteit

OpleidenSnel verplicht zich tegenover derden geheimhouding van informatie van vertrouwelijke aard en / of informatie door Opdrachtgever ter beschikking gesteld en / of door verwerking daarvan verkregen gegevens te betrachten, behoudens verplichting bij of krachtens de wet.

Opdrachtgever verplicht zich tegenover derden geheimhouding van informatie van vertrouwelijke aard en / of informatie door OpleidenSnel ter beschikking gesteld en / of door verwerking daarvan verkregen gegevens te betrachten, behoudens verplichting bij of krachtens de wet.

OpleidenSnel mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aanwenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, zolang Opdrachtgever niet te herleiden is.

Lid 1 tot en met 3 van dit artikel wordt door Opdrachtgever en OpleidenSnel ook opgelegd aan voor de overeenkomst in te schakelen personeel en/of derden.

Met inachtneming van het bovenstaande is het OpleidenSnel toegestaan de naam van haar Opdrachtgevers aan derden te vermelden voor acquisitiedoeleinden. Dit geldt eveneens voor het vermelden op de portals van OpleidenSnel.

Artikel 5 Privacywetgeving

Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De gegevens van klanten en cursisten worden opgenomen in onze cursistenadministratie.

Wij zullen de verzameling en gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten en cursisten te kunnen bieden of overeenkomsten voor te bereiden of uit te voeren.

Tevens worden (NAW-)gegevens gebruikt om u op de hoogte houden over interessante aanbiedingen over producten en diensten van ons en producten en diensten die relevant zijn voor uw bedrijfsvoering van onze zorgvuldig geselecteerde business partners, Hierbij trachten wij rekening te houden met de voorkeuren van cliënten.

De infrastructuur en programma’s voor het administreren van klant- en cursistgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over cliënten kunnen krijgen.

Artikel 6 Intellectueel eigendom en auteurs-rechten

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder begrepen software, leerportals (zoals: documentatie, rapporten, contracten, Elearning content, toetsen, templates, offertes etc.) en / of overige producten van de geest gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en / of in het advies en / of onderzoeksresultaat opgenomen zijn en blijven het eigendom van OpleidenSnel of diens licentiegevers.

Openbaarmaking en / of vermenigvuldiging van de in het voorgaande lid genoemde producten, al dan niet voor gebruik binnen de eigen organisatie is slechts toegestaan na verkregen schriftelijke toestemming van OpleidenSnel of diens licentiegevers.

OpleidenSnel heeft het recht om voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, technieken, instrumenten waaronder begrepen software, en / of overige producten zonder toestemming van de Opdrachtgever te gebruiken voor andere doeleinden.

De auteursrechten van aanpassingen en toevoegingen van het lesmateriaal of andere materialen, die in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever zijn ontwikkeld berusten bij Opdrachtgever, tenzij dit anders is bedongen in de overeenkomst tussen OpleidenSnel en de Opdrachtgever. Deze auteursrechten zullen door OpleidenSnel worden gerespecteerd. De auteursrechten van de basismaterialen berusten echter bij OpleidenSnel.

Lid 1 tot en met 4 van dit artikel wordt door Opdrachtgever en OpleidenSnel ook opgelegd aan voor de overeenkomst in te schakelen personeel en/of derden.

Artikel 7 Verplichtingen van Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht om aan OpleidenSnel alle medewerking te doen en medewerking te verlenen, waardoor een optimale uitvoering van de opdracht kan worden bevorderd, c.q. beletselen voor een optimale uitvoering worden weggenomen, daaronder begrepen het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en / of werkruimte welke is voorzien van de voor de opdracht benodigde telecommunicatievoorzieningen.

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die OpleidenSnel naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking van OpleidenSnel te stellen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OpleidenSnel zijn verstrekt, heeft OpleidenSnel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan OpleidenSnel ter beschikking heeft gesteld. OpleidenSnel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OpleidenSnel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 8 Tarieven en betaling

Alle tarieven op door OpleidenSnel gedane aanbiedingen, offertes en / of overeenkomsten zijn exclusief BTW, heffingen, en rechten, tenzij anders is vermeld of overeengekomen.

Facturering geschiedt voor aanvang van de opdracht, of bij langlopende opdrachten vooraf per maand op basis van de afgesproken uren en / of dagdelen. De betalingstermijn is (tenzij anders vermeld) 14 dagen na factuurdatum, betaling dient te geschieden voor aanvang van de opdracht.

Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de opdrachtnemer aangegeven wijze.

Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:

de berekening van de rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;

(indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen)

de buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:

o minimumtarief euro 40,00

o 15% over de eerste euro 2.500,00

o 10% over de volgende euro 2.500,00

(tot euro 5.000,00)

o 5% over de volgende euro 5.000,00

(tot euro 10.000,00)

o 1% over de volgende euro 190.000,00

(tot euro 200.000,00)

o 0,5% over het meerdere van de

hoofdsom met een maximum van euro 6.775,00 (boven euro 200.000,00)

(indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van euro 40,00;

Bij niet-tijdige betaling door Opdrachtgever wordt al het overig verschuldigde ineens en terstond opeisbaar terwijl in dat geval OpleidenSnel gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledige uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

Artikel 9 Prijswijzigingen

Wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen worden in de overeengekomen prijs ten alle tijden doorberekend.

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid mogen kostprijsverhogende maatregelen in de overeengekomen prijs worden doorberekend. Opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. De annulering dient binnen 7 dagen na de kennisgeving schriftelijk plaats te vinden. In dat geval heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de reeds gemaakte kosten tegen kostprijs.

Extra te verrichten werkzaamheden en wijzigingen in de opdracht door Opdrachtgever kunnen in de overeengekomen prijs worden doorberekend.

Artikel 10 Annulering

Annulering van een afspraak ter uitvoering van een opdracht voor advisering dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden te geschieden. Bij annulering door Opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur kan door OpleidenSnel 100% van het voor die dag gehanteerde tarief in rekening worden gebracht. Annulering van een afspraak door OpleidenSnel geeft geen recht tot verrekening en / of schuldvergelijking. Eventueel gemaakte kosten voor inhuur of aanschaf van derden, apparatuur of middelen worden bij annulering door OpleidenSnel doorbelast aan de Opdrachtgever.

De bevoegdheid tot annulering vervalt indien opdrachtnemer de overeengekomen prestatie heeft geleverd.

In company/bedrijfsexamens:

Een bedrijfsexamen kan kosteloos geannuleerd worden tot vier weken voor de aanvang van het Examen. Indien Opdrachtgever minder dan vier weken voor aanvang van het Examen annuleert, is Opdrachtgever de volledige voor het betreffende Examen overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Regionaal of Individueel Examen:

Opdrachtgever of Deelnemer kan kosteloos annuleren tot vier weken voor de aanvang van het Examen. Indien Opdrachtgever of Deelnemer minder dan vier weken voor de aanvang van het Examen annuleert, is hij/zij het volledige examengeld verschuldigd.

In alle gevallen geldt: onder een week verstaan: 5 werkdagen. Onder een werkdag wordt verstaan maandag t/m vrijdag, met uitzondering van algemeen geldende feestdagen

Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een Opleiding heeft OpleidenSnel altijd het recht een Opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Annuleren van een Opleiding door Opdrachtgever of Deelnemer kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van OpleidenSnel. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

Voor In Company Opleidingen, waarbij al dan niet (delen van) de opleiding of het onderwijsmateriaal vervaardigd moet worden, wordt bij annulering meer dan 6 weken voor de startdatum 20% van de vergoeding voor de Opleiding in rekening gebracht. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd.

Voor Open opleidingen geldt dat Opdrachtgever of deelnemer kosteloos kan annuleren tot zes weken voor de aanvang van de Opleiding. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de helft van de vergoeding voor de Opleiding verschuldigd. Volledige vergoeding is verschuldigd, indien minder dan drie weken voor de aanvang van de Opleiding wordt geannuleerd.

Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever of deelnemer tijdens een opleiding leidt niet tot aanspraak op restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding.

Artikel 11 Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van OpleidenSnel of opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, hebben Opdrachtgever en opdrachtnemer het recht om te hare keuze, met inachtneming van artikel 10.4, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden aan te merken of de overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is.

Van overmacht is sprake indien de oorzaak van het niet (tijdig) nakomen aan Opdrachtgever en OpleidenSnel niet kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien verhindering niet aan de schuld van Opdrachtgever en OpleidenSnel te wijten is en evenmin krachtens de wet, maatschappelijke normen voor diens rekening behoren te komen.

Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen iedere onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is, alsmede brand, ziekte, werkstaking in eigen bedrijf, bij een toeleverancier of derden, werkonderbrekingen en al het geen wat in de wet en jurisprudentie is bepaald. Tevens wordt hieronder verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen. OpleidenSnel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zoveel OpleidenSnel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OpleidenSnel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Aansprakelijkheid opdrachtnemer

Opdrachtgever vrijwaart OpleidenSnel voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde diensten van OpleidenSnel.

OpleidenSnel kan overeenkomstig artikel 3 werkzaamheden door derden laten verrichten. De aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden is beperkt voor zover als de derde OpleidenSnel effectief vrijwaart.

OpleidenSnel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadeel en / of schade die Opdrachtgever ondervindt voortvloeiende uit onjuiste informatie door of namens Opdrachtgever verstrekt, dan wel informatie waarvan opdrachtnemer in redelijk vertrouwen op de juistheid van die informatie heeft gehandeld.

Aansprakelijkheid voor nadeel en/of schade die Opdrachtgever ondervindt voortvloeiende uit tekortkoming van OpleidenSnel in de uitvoering van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag van maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

OpleidenSnel of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de door haar geleverde programmatuur, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van OpleidenSnel.

OpleidenSnel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OpleidenSnel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OpleidenSnel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Voor zoveel deze aan OpleidenSnel toegerekend is, is OpleidenSnel nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Verjaring en verval

Een rechtsvordering tot schadevergoeding ingevolge deze algemene voorwaarden verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade bekend is geworden of had moeten worden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid Opdrachtgever(s)

Indien de opdracht is verstrekt door 2 of meer personen, rust op ieder van hen een verplichting tot nakoming in de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgevers zijn dan hoofdelijk verbonden.

Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst

Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de ingebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven.

Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen indien:

de andere partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

de onderneming van de andere partij wordt liquideert;

de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens OpleidenSnel nog niet is uitgevoerd.

Bedragen die OpleidenSnel vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is OpleidenSnel gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 16 Zekerheid

OpleidenSnel kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de Opdrachtgever. Na het sluiten van de overeenkomst kan OpleidenSnel zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen is OpleidenSnel gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zulks ter keuze van OpleidenSnel.

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden

OpleidenSnel behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 18 Onderzoek, reclame en klachten

Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen tien werkdagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en met duidelijke omschrijving van de klachten aan OpleidenSnel mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens OpleidenSnel ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan OpleidenSnel retour te zenden, indien aan opdrachtnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.

Opdrachtnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal Uitgever, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door opdrachtnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

Zolang de klacht door OpleidenSnel niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van Opdrachtgever in stand.

Artikel 19 Levering en installatie

Installatie van de programmatuur geleverd door OpleidenSnel geschiedt door Opdrachtgever.

Artikel 20 Verbod op overname personeel

De Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 24 maanden nadat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd geen medewerkers van OpleidenSnel in dienst nemen danwel hen anders dan in de uitvoering van de overeenkomst op enigerlei wijze bij diens activiteiten betrekken, zulks op straffen van een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per overtreding onverminderd het recht van OpleidenSnel op volledige schadevergoeding voor zover deze het genoemde bedrag mocht overschrijden.

Artikel 21 Overdracht rechten en verplichtingen

Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van OpleidenSnel aan een derde over te dragen.

Artikel 22 Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op de door OpleidenSnel onder deze voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van een met OpleidenSnel gesloten overeenkomst, of deze voorwaarden, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van

Fijn dat je er bent!

Wij maken gebruik van cookies voor het bij houden van statistieken ( Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd).